Академични институти

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни институти и други самостоятелни звена.

Към 2009 г. БАН включва 69 научни института и централни лаборатории, както и 11 специализирани звена и централна администрация. През 2010 г. броят на институтите е намален на 42 чрез сливане.

БАН развива научна дейност в практически всички области на човешкото познание: математически, физически, геоложки, химически, биологически, инженерни, хуманитарни и обществени науки.

List of Acdemic Entities

Organization Name Website Address Organization Location
Геологически институт “Страшимир Генев” www.geology.bas.bg София, България
Институт за гората www.bas.bg/fribas София, България
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) www.inrne.bas.bg София, България
Институт по електрохимия и енергийни системи www.bas.bg/cleps/ София, България
Институт по инжинерна химия www.bas.bg/iceng/ София, България
Национален институт по метеорология и хидрология www.meteo.bg София, България
Централна лаборатория по обща екология www.ecolab.bas.bg София, България
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници www.senes.bas.bg София, България