Селско стопанство и животновъдство

Зелената енергия и други мерки за смекчаване на последствията от изменението на климата са част от националните, регионалните и международни усилия насочени към продоволствената сигурност, хранителните потребности на местните общности и икономическото развитие и потребностите за икономическо развитие на селските райони. Нови възможности на селскостопанските пазари и свързаните увеличения на доходите и заетостта могат да се постигнат чрез създаването и използването на биогорива, биогаз и други възобновяеми енергийни източници. Намаляването на разходите в селското стопанство също може да е резултат от използването на тези нови източници на гориво.

Мерките за енергийна ефективност в селскостопанското производство, преработка и маркетинг предлагат възможност за по-високи приходи, увеличаване на заетостта, производството и наличието на храни и фуражи. Освен това, по-високи добиви могат също така да се свързват и с по-ниско потребление на енергия за единица продукция.

За съжаление, не всички последствия от зелената енергия и другите мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата са непременно положителни за инициативите, свързани с продоволствената сигурност. Някои мерки (например, масовото навлизане на биогоривата, повторното залесяване и залесяването) биха могли да увеличат конкуренцията за земя и други материали и ресурси, използвани от дребнитe фермери, произвеждащи за собствени нужди и производителите на хранителни култури, което води до потенциално намаляване на доходите на земеделските стопани, дребното селско стопанство и продукцията на хранителни култури, и увеличаване на цените на хранителните продукти за потребителите. Следователно съчетаването интереса на местните земеделци с търговските интереси на инвеститорите и интересите на държавата за икономическо развитие с изискванията за устойчивост на обществото, е сложен, свързан с управлението въпрос.

Следните интернет страници предоставят полезна информация за зелено-енергийните нужди и приложения в земеделието и животновъдството.

Общи указания

Съюзът на загрижените учени е създал четири интересни и лесни за четене информационни бюлетини относно възобновяемите енергийни източници и селското стопанство, които са вече на разположение за фермерите и защитниците на чиста енергия и предоставят ценна информация за технологиите за използване на възобновяеми енергийни източници и възможностите за икономическо развитие на селските райони, които те биха могли да създадат.

http://www.ucsusa.org/

Организацията по прехрана и земеделие (FAO) фокусира върху потенциала на биоенергията да допринася за намаляване на бедността, продоволствената сигурност, развитието на селските райони, както и адаптиране към и смекчаване на последиците от изменението на климата. Отделът за климата, енергията и собствеността на FAO служи като контактна точка за организирането и подпомагането на мултидисциплинарен и глобален подход към биоенергията. С акцент върху биоенергията, услугите предоставяни от FAO включват:

• Разработване на аналитични инструменти, свързани с оценка на ресурсите и използването им, както и за това как да се взимат разумни решения свързани с биоенергията, стратегии, програми и инвестиции

• Генериране на данни и инструменти за управление на знанията

http://www.un-energy.org/

Разгледайте следния сайт за информация относно биоенергията и енергийното земеделие, включително анаеробното разлагане и секвестирането на въглерод, а също и за  различни течни биогорива и енергийни култури.

http://www.enagri.info/

Оборският тор е съставена предимно от органичен материал и вода. Когато торта се разлага в анаеробна среда (т.е. в отсъствието на кислород), се образува метан заедно с въглероден диоксид и стабилизиран органичен материал. Основни източници на метан от оборски тор са операции свързани с млекодобив и говедовъдство, свинеферми и производството на домашни птици. Този сайт съдържа огромно количество информация за животински отпадъци за енергия.

http://www.uspowerpartners.org/