Горско стопанство

Горите играят комплексна роля в насърчаването на устойчивото развити на местно, регионално и международно ниво. Горите, освен че улавят въглеродните емисии, също така осигуряват разнообразие от екосистемни услуги, включващи насърчаване на биологичното разнообразие и защита на почвата от ерозия, като в същото време осигуряват евтини възобновяеми горива и суровини за целулоза и хартия, както и за производството на дървени изделия.

Защитата и управлението на горите, с цел да се осигури намаляване на емисиите на парникови газове, включва най-малко два вида програми и проекти: (1) залесяване и проекти за повторно залесяване и (2) проекти за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация (REDD).

Проекти за залесяване и повторно залесяване

Залесяването се отнася до засаждане на дървета или казано по друг начин, преобразуване на незалесена земя в залесена. Залесяването се отнася до създаване на гори върху земя, която в миналото не е имала горско покритие, докато повторното залесяване се отнася до земите, които са били обезлесени, обикновено преди определен краен срок. По-конкретно, съгласно МЧР –(Механизъм за чисто развитие), залесяването се определя като "пряко причинено от човека преобразуване на незалесена земя в залесена, чрез засаждане, посяване и/или антропогенно поддържанe на природни източници на посевен материал" на земи, където не е съществувала гора от 50 години (залесяване) или където обезлесяването е извършено по-скоро, но преди 1989 г. (повторно залесяване).

Проекти за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация (REDD).

Проектите REDD имат за цел да се избегне превръщането на гори в незалесени площи (обезлесяване) или избягването на дейности, които намаляват въглеродните запаси, без да се стига до пълно преобразуване (деградация). Разработването на проекти REDD е сложен процес, тъй като местните и международните правила, регламентиращи създаването на REDD "кредити" все още не са финализирани.

Горите също произвеждат дървесина и дървени изделия, които допринасят за световната търговия със свързани стоки. Дървесната биомаса включва ниско нискокачествени и маломерни дървета, негодни за дървен материал или хартия, както и клони, дървесен чипс и стърготини. Изгарянето на този материал във вид на чипс, пелети или изсушен продукт произвежда енергия под формата на топлина и eнергия и може да поддържа значителен експортен продукт.

Следните уебсайтове могат да предоставят полезна информация касаеща въпросите на лесовъдството.

Общи указания

В доклад на UNEP (Програма на ООН за околната среда) се разглеждат въпроси свързани със значението на горите и тяхната стойност. Този доклад описва важната роля, който играят горите в продължаващата битка срещу изменението на климата, като секвестират CO2 в кислород, докато изграждат биомаса и действат като контейнери за съхранение на въглерод. Всяка година тропическите гори поглъщат 14% от емисиите в света на въглероден двуокис.

http://www.unep.org/

Институтът за световни ресурси и Световният бизнес съвет за устойчиво развитие  са сключили партньорство за осигуряването на надеждна, обективна и технически "лесна за разбиране" информация, която да помага на служителите, занимаващи се с въпросите на устойчивото развитие и мениджърите поръчки, особено големите купувачи на дървесина и хартиени продукти, при набавянето на стоки. По-долу е посочен линк с обширна библиография.

http://www.sustainableforestprods.org/

REDD

Програмата REDD на ООН е съвместна инициатива на Организацията на обединените нации за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (REDD) в развиващите се страни. Програмата стартира през септември 2008 г., за да помогне на развиващите се страни да подготвят и изпълнят национални REDD-стратегии, и се основава на способността за мобилизиране на ресурси и опита на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAF), Програмата на ООН за развитие (UNDP) и Програмата на ООН за околната среда (UNEP). Програмата в момента поддържа 42 страни партньори В Африка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Латинска Америка, от които 16 получават подкрепа за дейности по националната програма. Тези 16 страни са: Боливия, Камбоджа, Демократична република Конго (ДРК), Еквадор, Индонезия, Нигерия, Панама, Папуа Нова Гвинея, Парагвай, Филипините, Република Конго, Соломоновите острови, Шри Ланка, Танзания, Виетнам и Замбия.

http://www.un-redd.org/

Дървени пелети и дървен чипс

Група от водещи фирми за добив на биомаса в Бразилия формира Бразилската асоциация за индустриална биомаса и възобновяеми енергийни източници или Съвета за топлинна енергия от биомаса, посветени на напредъка в използването на биомаса за производство на топлинна енергия и други топлинни енергийни приложения. Сред учредителите на ABIB са производители на горива от биомаса, фирми-производители на газово оборудване и дистрибутори, както и компании за доставки, които представляват широтата на интересите в бързо разрастващата се индустрия на топлинна енергия от биомаса.

http://biomassbrazil.blogspot.com/

Линкове към интернет сайт за дървени пелети, особено за европейската индустрия

http://www.yumi.dk/

Канадската асоциация за дървени пелети е организация ръководена от нейните членовете, която работи за интересите на канадските производители на дървени пелети. Тяхната цел е да се помага на членовете да се разрастват като рекламират ролята на дървесните пелети на канадските и глобални пазари, подпомагат пазара и техническите изследвания, и насърчават лоялната и отворена търговия с енергия.

http://www.pellet.org/