Правителствени организации

Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в България. Той е съставен от министър-председател, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри. Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея. Той назначава и освобождава от длъжност заместник-министрите. Задълженията на министрите са описани в гл 5 от Конституцията.

Има и други комисии и агенции на правителството и някои от тях носят специален статут. Сред най-важните от тях са Агенция по енергийната ефективност; Държавна агенция за инвестиции; Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и др.

Връзки към ключовите министерства и агенции, работещи в областта на "зелена енергия"

List of Governmental Agencies

Organization Name Website Address Organization Location
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) www.seea.government.bg София, България
Българска агенция за инвстиции www.investbg.government.bg София, България
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране http://www.dker.bg София, България
Министерство на земеделието и храните www.mzh.government.bg София, България
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма www.mi.government.bg София, България
Министерство на околната среда и водите http://www.moew.government.bg София, България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg София, България