Използване на земята

Използването на земята е от съществено значение за живота в селата и градовете, производителността в селското стопанство, състоянието на екосистемите и икономическото бъдеще на много страни, региони и стотици и милиони хора.

За яснота тук е разгледано използването на земята в две основни направления - селско и горско стопанство. Всяко едно от тях е значимо за правителствата, международните донори, проектантите и инвестиционните структури.

Селското стопанство е основата на много икономики. Разработването и изследването на устойчиви култури, развъждането на животни и рибарството, както и поддържането на хранителния режим и икономическите нужди на местните общини са основен показател за нормален живот, икономическа активност и растеж. Този растеж обаче трябва да бъде в хармония с околната среда и екологичните нужди.

Подходящото управление на горското стопанство е също жизнено важно за управлението на ресурсите на екосистемата и изграждането на т. нар. зелени енергийни ресурси.

В наши дни с увеличаващото се търсене на биогорива и възможностите за подходящо управление на горски и животински отпадъци, както и налични горски резерви, все повече и повече енергийни разработки са налице в областта на възобновяемите източници на енергия.

В т. нар. зелен портал се разработват специфични раздели за всяка страна със спецификата, която ще очертае тези земеделски и горски въпроси от значение за зелената енергия.  

За по-подробна информация към подменютата, използвайте следните линкове: