Нормативна база

Народното събрание на Република България е държавният орган, който упражнява законодателната власт в Република България. От своя състав то избира председател, заместник-председател, постоянни и временни комисии. Народното събрание е постоянно действащ орган. То осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя законите, приема държавния бюджет, установява данъците и др. То приема закони, решения, декларации и обръщения.

Основни закони, регулиращи отношения в сферата на енергийната ефективност:

 1. Закон за енергийната ефективност от 23 февруари 2010г. за провеждането на държавна политика за повишаване на енергийната ефективност при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги, ДВ брой 15, http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=5&id=8
 2. ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници, Обн. - ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г., http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiyata-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-167-c25-m258-2.html
 3. Закон за енергетиката, изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., в сила от 16.07.2010, www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html

Решения, закони и наредби на Парламента на Република България:

 1. Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г. изм., бр. 73 от 2, http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&id=191
 2. Нормативен акт за издаване на енергиен паспорт на сграда, Приложение към чл.8, ал. 7 (Изм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&id=320
 3. Становище до Министъра на Регионалното развитие и благоустройството относно съставянето на енергийни паспорти на сгради, http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&id=321
 4. НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, (Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.), http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&id=386
 5. ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия, http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-bezopasnoto-izpolzvane-na-yadrenata-energiya-313-c25-m258-3.html
 6. Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-rd-16-267-ot-19-mart-2008-g-za-opredelyane-na-kolichestvoto-el-energiya-proizvedena-ot-kom-301-c78-m260-3.html
 7. Наредба 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването, http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-16-334-ot-6-april-2007-g-za-toplosnabdyavaneto-404-c78-m260-3.html
 8. Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-15-ot-28-07-2005-g-za-tehnicheski-pravila-i-normativi-za-proektirane-izgrajdane-i-eksploa-405-c78-m260-4.html
 9. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, http://www.mi.government.bg/bg/library/pravilnik-za-bezopasnost-i-zdrave-pri-rabota-v-elektricheski-uredbi-na-elektricheski-i-toplofikacionni-303-c79-m261-1.html
 10. Директива относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета, http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-otnosno-efektivnostta-pri-krainoto-potreblenie-na-energiya-i-osashtestvyavane-na-energiini-usl-170-c80-m262-1.html
 11. Директива 2010/31/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 19 май 2010 г., http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-otnosno-energiinite-harakteristiki-na-sgradite-prerabotena-versiya-171-c80-m262-1.html
 12. Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-za-nasarchavane-izpolzvaneto-na-energiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-za-izmenenie-i-vposleds-172-c80-m262-1.html
 13. Директива 2003/30/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 8 май 2003 година относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт, http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-2003-30-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-ot-8-mai-2003-godina-otnosno-nasarchavaneto-174-c80-m262-1.html
 14. Директива 2001/77/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар, http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-2001-77-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-ot-27-septemvri-2001-godina-otnosno-nasarch-175-c80-m262-2.html

Полезни връзки в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници:

Тарифи, решения и наредби на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за "зелена" енергия: