Пътен транспорт

В момента има около 750 милиона автомобилa в света. При очакваните темпове на растеж, броят им ще се удвои през следващите 30 години. Резултатът от многото превозни средства оказва значително въздействие върху околната среда, икономическите показатели, екологичните фактори и земеползването.

Правени са опити за въвеждане на по-чисти и по-икономични превозни средства. Извършвани са експерименти с различни видове горива, пътища, управление на трафика и технологии.

Управлението на растежа в областта на транспорта, както в развитите, така и в развиващите се страни, включва взаимното допълване на технологии и планиране. Следователно отговорното използване на енергията изисква внимание към нововъзникващите технологии, гъвкаво планиране и разбиране на последствията.

Библиография на научните изследвания и опит по отношение на устойчивия транспорт

http://www.gdrc.org/

Организация с информация

Международният институт за устойчив транспорт е учреден, за да се ускори преустройството на превозните средства, задвижвани от слънчева енергия (възобновяеми източници). Регистрираният с нестопанска цел, със седалище в Санта Круз, Калифорния, Международен институт за устойчив транспорт вече е организирал редица международни конференции в тази насока и е инициирал редица смели проекти.

http://www.ecotopia.com/

Уеб сайт на Европейската комисия за устойчив транспорт

http://ec.europa.eu/

Уеб сайт за устойчив транспорт към правителството на Австралия

http://www.environment.gov.au/

Американската асоциация за обществен транспорт обслужва и ръководи своите членове съгласно няколко основни насоки, включващи застъпничество, иновации и обмен на информация. Този уеб сайт съдържа информация по въпросите на устойчивото развитие.

http://www.apta.com/

Северноамерикански съвет за устойчив транспорт (STC) е основан през 2009 г. от транспортни проектанти, ръководители на проекти, както и специалисти в областта на устойчивото развитие, за да се подобри изпълнението на транспортните планове и проекти. STC черпи вдъхновение от Лидерство в енергийния и екологичен дизайн (LEED) и Living Building Challenge (LBS), системи за планиране и сертифициране, които трансформират жилищностроителната индустрия чрез удовлетворителни проекти насочени към по-високи нива на изпълнение.

http://www.transportationcouncil.org/