Технологични решения

Възобновяеми енергийни източници

Технологиите, свързани с възобновяемите енергийни източници трансформират този вид енергия в такава за отопление, охлаждане, електрическа или механична енергия. Източниците, използващи този вид енергия по никакъв начин не застрашават нейното бъдещо съществуване.

Възобновяемите енергийни технологии включват:

Енергийна ефективност

Под енергийна ефективност се разбира използването на методи и средства за намаляване на консумираната енергия при производството на определена стока или услуга в сравнение с конвенционалните или стандартни подходи. В болшинството от случаите предоставяната услуга е за отопление, охлаждане или производство на електрическа енергия.

Енергийно ефективни мерки могат да бъдат прилагани към различни сектори и различни приложения. "Чистите" енергийни технологии отнасящи се до тази широка област обикновено включват: