Системи за биогаз

Системите за биогаз използват определен вид бактерия за разграждането на влажен органичен материал като животинска тор, отпадни продукти от човешка дейност или отпадъци от храна. Биогазът представлява смес от метан, въглероден диоксид и полутвърди частици. Той може да се използва като гориво за готвене, осветление или генериране на електрическа енергия. Използването на биогаз може да намали използването на дървения материал за готвене, а оттам и отделянето на вредни газове в домовете и емисиите на парникови газове. Инсталациите за производство на биогаз могат да намалят влиянието на вредните вещества върху човека, като остатъците от процеса на ферментация могат да се използват за наторяване. Най-обикновената инсталация за производство на биогаз съдържа резервоар, в който се намира разграждащата се органична материя и вода, и друг резервоар за събиране на биогаза. Наред с това задължително присъства система за запълване на резервоара с органичния материал (суровина), система за транспортиране на биогаза до мястото, където ще се използва и система за пречистване.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация