Геотермални инсталации

Геотермална електрическа енергия е такава произведена от геотермална енергия. Технологиите, които днес се срещат могат да бъдат обобщени като инсталации на: суха наситена пара; влажна пара; смесени. Геотермалните инсталации не изгарят гориво при производството на електрическа енергия, поради което се характеризират с ниско емисионно ниво. Те отделят по-малко от 1% въглероден диоксид емисии в сравнение със съоръженията, използващи природни горива. Геотермалните инсталации използват скруберни системи за очистването на сероводорода от изхвърляния въздух, който естествено е разтворен в парата и горещата вода. Тези инсталации освен това отделят 97% по-малко серни съединения, чрез киселинните дъждове в сравнение с инсталациите, използващи изкопаеми горива. След като парата и горещата вода преминат през геотермалната инсталация, те отново се връщат в земята.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация