Водноелектрически централи

Водно електрическите централи обикновено се строят в близост до малки язовири, където чрез отклонение на вода посредством канал или тръбна мрежа тази вода достига до централата. Водата след това се подава във високо напорен тръбопровод, откъдето водата под високо налягане достига до електроцентралата и развърта намиращата се в нея турбина, директно свързана към генератор. Генерираната мощност от централата зависи от напора на системата и протичащият дебит на водата. На изхода на централата, чрез отточна тръба водата отново се връща в коритото на реката. Преливниците се използват за да се позволи на излишната вода да напусне системата и да се предотвратят повреди в системата. Капацитетът на централата се определя от размера на включените турбини, напорът на системата и дебитът на реката.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация