Транспорт

Транспорта е жизнено важен за икономическия растеж на всички страни. Докато интернет мрежата прави комуникацията много по-лесна, транспорта на стоки и хора са важни елементи от националния план за растеж на икономиката и постигане на висок жизнен стандарт. Все пак транспортния сектор, като един от основните потребители на земя и значими енергийни ресурси е необходимо да бъде развиван при съблюдаване на  съответните екологични изисквания и нужди на местните общини, независимо дали са големи мега-градове или селски общини.

Транспорта може да бъде разделен на четири основни сектора: пътен, корабен, железопътен и авиационен.  Значителни ресурси са посветени на по-ефективното използване и незамърсяващи околната среда технологии на пътния транспорт. По аналогичен начин корабоплаването за икономически развиващите се икономики в Африка, Азия и Южна Америка заема все по-възлово място в международната търговия.      Как това може да бъде постигнато и в каква степен с това е съвместим растежа в транспорта е важна част от националните и регионални планове за растеж на страните.

За по-подробна информация към подменютата, използвайте следните линкове: