Енергиен център Risoe, Климат и устойчиво развитие