renewable energy

Ветрови електроцентрали

Кинетичната енергия на вятъра е един обещаващ и неизчерпаем енергиен ресурс със значим потенциал на много места по земята. Частта от енергията, която може да бъде усвоена от вятъра зависи в голяма степен от неговата локална средна стойност. Областите с атрактивен ветрови потенциал са разположени в близост до морския бряг, "отворени" равнинни терени, в близост до реки; някой планински вериги се характеризират също с добър ветрови потенциал.

Соларни енергийни системи

Слънчевата топлинна енергия е вид форма на енергията, където енергията на слънцето се използва за производство на топлина, която може да бъде утилизирана по различни начини. Соларните енергийни системи преобразуват директната слънчева радиация в дълговълнова топлинна радиация или утилизират топлинната радиация от земната повърхност. Съвременните соларни системи могат да осигурят моментна мощност еквивалентна на нуждите на товара на системата и натоварването на конвенционалните системи.

Водноелектрически централи

Водно електрическите централи обикновено се строят в близост до малки язовири, където чрез отклонение на вода посредством канал или тръбна мрежа тази вода достига до централата. Водата след това се подава във високо напорен тръбопровод, откъдето водата под високо налягане достига до електроцентралата и развърта намиращата се в нея турбина, директно свързана към генератор. Генерираната мощност от централата зависи от напора на системата и протичащият дебит на водата. На изхода на централата, чрез отточна тръба водата отново се връща в коритото на реката.

Фотоволтаични системи

Системите за производство на електрическа енергия от слънцето улавят слънчевата енергия посредством фотоволтаични клетки (PV). Клетките преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия, която може да бъде използвана в различни области от домакинството, вкл. и за осветление. Концентрираните слънчеви енергийни системи използват лещи или огледала, както и системи за проследяване с цел съсредоточаване на голяма площ от слънчева светлина в малък лъч.

Геотермални инсталации

Геотермална електрическа енергия е такава произведена от геотермална енергия. Технологиите, които днес се срещат могат да бъдат обобщени като инсталации на: суха наситена пара; влажна пара; смесени. Геотермалните инсталации не изгарят гориво при производството на електрическа енергия, поради което се характеризират с ниско емисионно ниво. Те отделят по-малко от 1% въглероден диоксид емисии в сравнение със съоръженията, използващи природни горива.

Системи на биомаса за топло- и електропроизводство

Биомасата е биологичен материал, продукт от живи или наскоро живели организми. В контекста на биомаса, използвана за производство на енергия се разбира продукт от растителен или животински произход.

Следните линкове по-долу предоставят допълнителна информация

Системи за биогаз

Системите за биогаз използват определен вид бактерия за разграждането на влажен органичен материал като животинска тор, отпадни продукти от човешка дейност или отпадъци от храна. Биогазът представлява смес от метан, въглероден диоксид и полутвърди частици. Той може да се използва като гориво за готвене, осветление или генериране на електрическа енергия. Използването на биогаз може да намали използването на дървения материал за готвене, а оттам и отделянето на вредни газове в домовете и емисиите на парникови газове.

Абонирай се за новости